اشکالاستراتژی مشتری شامل گرفتن استراتژی کسب و کار و شناسایی که مشتری شرکت نیاز به تمرکز بر. آن را با یک تعریف بازار هدف به خدمت گرفته شود شروع می شود و چگونه آن را قصد دارد برای خدمت این بازار است. در یک بازار واسطه، شرکت به رسمیت می شناسد که ممکن است تعدادی از گروه های مشتری و هر یک از این نیازها به طور کامل در نظر گرفته. صرف نظر از اینکه گروه مشتری فروش شامل توزیع کنندگان، واسطه ها یا مصرف کنندگان نهایی، یک استراتژی مشتری موثر نیاز به هر گروه به در یک روش مناسب تقسیم می شود.این فرایند تقسیم بندی بازار شامل در نظر گرفتن از پایگاه های جایگزین برای بخش بندی بازار و تعیین سطح مناسب از تقسیم بندی - کلان، خرد و یا یک به یک. در فصل بعدی ما ارائه یک مثال از یک منبع برق UK که به لحاظ تاریخی همه مشتریان مسکونی در همان شیوه درمان بود. حدود شش نامههای پستی در سال به هر مشتری فرستاده شدند و هیچ تلاشی در تقسیم بندی شده بود. بررسی اقتصاد و ضوابط مشخص شده در فصل 3 نشان میدهد که چگونه روش تقسیم بندی کلان، خرد و یک به یک بسته به بخش یا زیر بخش اقتصاد همه قابل اجرا بود.

شناسایی از پایگاه های تقسیم بندی و سطح مناسب از دانه دانه مشتاق بخش باید درجه بالایی از خلاقیت باشد.
شرکت باید به طور ارتباط مداوم باشد با توجه به راه های جایگزین بخش بندی بازار و به دنبال راه که در آن می توانید با استفاده دیفرانسیل بیش از رقبای خود ایجاد کنید. خوانندگان نیاز به یک بحث مفصل تر در تقسیم بندی بازار باید یک متن استاندارد در تقسیم بندی بازار مانند مک دونالد و دانبار work24 و یا یکی از مراجع در لیست خواندن در پایان این کتاب مشورت کنید. هنگامی که سازمان را شناسایی کانال کرده است و انتخاب بخش های مشتری مناسب برای هدف قرار دادن و سطح دانه دانه بخش، شرکت نیاز به ارتباط با مشتری در میان آنها تمرکز می کنند. در اینجا اجازه بازاریابی، سفارشی سازی انبوه و آیا یک مشتری متناسب به بیش از یک بخش یا جامعه باید در نظر گرفته شود.